เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด) ขายทอดของรางวัลคงเหลือจากการออกร้านกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานราชการในสังกัดตอบแบบสอบถาม
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราด จำนวน ๑๐๐ ราย เรียงตามลำดับก่อน - หลัง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) แผนการจัดการความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) กำหนดวัน เวลาและสถานที่จับสลาก เพื่อสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราด จำนวน ๑๐๐ ราย เรียงตามลำดับก่อน - หลัง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๐๖๔๓ ลงวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๐๓๓ ลงวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑ และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๙๗๔ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๘๘๗ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๘๗๑ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๘๒๘ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๘๓๑ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๘๒๙ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๕๗๖๐ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๒๗๒๖ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ (แขวงทางหลวงตราด)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้บริหารจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ภาคประชาชน
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×