เมนู
ช่องทางอื่นๆ
ประกาศ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การรับสมัครการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของรัฐบาลสหราชอาณาจักร.ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การขุดลอกร่องน้ำแหลมทองหลาง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ข้อมูลช่องทางการประสานงานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) วารสาร depa for CHANGE
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๑๒๘๖ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๕๙๔ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๖๙๙ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเทศกาลกินเจ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๕๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๕๑๒ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ ๑๓๓๘๘ ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน.Pfizer.สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๕๕ ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (คราวที่ ๑๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๕๖ ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๓๓ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๓๒ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนบ่อไร่ - แหลมค้อ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แขวงทางหลวงตราด)
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง การประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตงานถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เทศบาลตำบลแหลมงอบ)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้บริหารจังหวัดตราด
  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ภาคประชาชน
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×
  ×