เมนู
ช่องทางอื่นๆ
ประกาศ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 • (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด) การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. ..
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการ HACKsTHAILAND กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์
 • (สำนักงานสถิติจังหวัดตราด) การร้องทุกข์ภัยไซเบอร์/ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ (ใบสมัครขอรับทุนฯ)
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) หนังสือแนะนำร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) หนังสือแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ บ้านหนองบัว หมู่ ๓ ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถินกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ / คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน ๒๕๖๔
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๔๖๕๒ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๗๐๐๗ เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราด (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๕๘๓ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/๑๕๓๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๓๒ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๓๐ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๔๙๕๒ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๔๘๘๘ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การสำรวจข้อมูลส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำทำเนียบส่วนราชการ/หน่วยงาน (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๔๘๐๐ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๔๗๙๙ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๗๑๘ ลงวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนบ่อไร่ - แหลมค้อ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แขวงทางหลวงตราด)
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง การประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตงานถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เทศบาลตำบลแหลมงอบ)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้บริหารจังหวัดตราด
  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ภาคประชาชน
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×
  ×