เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจากป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ *แก้ไขเพิ่มเติม
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ เรื่อง ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยว และพักแรมทุกแห่งในอุทยานแห่งชาติประจำปี
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนในอุทยานแห่งชาติ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) รายงานประจำปี ๒๕๖๓ (Annual Report ๒๐๒๐) สำนักงบประมาณ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
 • (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ข้อเสนอโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน "ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน"
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๙๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๗๙๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๗๕๒ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๙๖๘๘ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๙๖๓๒ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนด วันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๙๓๕๒ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๙๒๘๘ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal” (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๒๘๕ ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๘๙๗๖ ลงวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๙๙๑ ลงวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ (แขวงทางหลวงตราด)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้บริหารจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ภาคประชาชน
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×
  ×