เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การแต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดตราด (เพิ่มเติม)
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "รู้ทัน" (Rootan)
 • (กรมเจ้าท่า) แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
 • (สำนักงานคลังจังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสุ่มจับสลากเรียงตามลำดับก่อน - หลัง เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราด จำนวน ๑๐๐ ราย
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราด
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๓๓ ลงวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๖๗๓ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๖๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๔๘๓ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓๔ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๔๐๗ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (๑เมษายน ๒๕๖๔) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๔๐๖ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑เมษายน ๒๕๖๔) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๒๒๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ ว ๒๒๒๐ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.).เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/๒๐๙๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ (แขวงทางหลวงตราด)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×