เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” วันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๓
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) เปิดประมูลให้เช่าห้องน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลแหลมงอบ
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบััญชี ครั้งที่ ๑
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ระดับจังหวัด) งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมเพื่อการประเมินความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชน (Market Sounding) งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) โครงการอบรมและทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 • (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังวามคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง"
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อประเมินความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชน (Market Sounding) งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงินและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๙๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก และร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๑๒๙๖๐ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ของคณะกรรมาธิการ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๑๒๙๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ของคณะกรรมาธิการ และร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ ๑๒๙๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก และร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๙๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก และร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๙๒๔ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๗๔๕ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การรายงานสถิติการเดินทางเข้า – ออก จุดผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๑๒๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/;.๑๒๖๗๗ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๖๗๓ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง วางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับ ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนยายม่อม(ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำทุ่งตกกระโดน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขุดขยายสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนสนธิศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนยายม่อม(ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนสนธิศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×