เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean ๒๐๒๑
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดตราด ทดแทนตำแหน่งว่าง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการเสวนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการบริการวิชาการอบรมและทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๘๓๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๗๗๑ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๗๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๒๗๗ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอนำส่งสรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๗๔๘ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๘๙๘ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๖ และ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๗๘๗๕ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๘๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.).เมื่อวันที่.๓ และ ๔ มิถุนายน.๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ (แขวงทางหลวงตราด)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้บริหารจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ภาคประชาชน
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×
  ×