เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราด จำนวน ๑๐๐ ราย เรียงตามลำดับก่อน - หลัง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) แผนการจัดการความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) กำหนดวัน เวลาและสถานที่จับสลาก เพื่อสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราด จำนวน ๑๐๐ ราย เรียงตามลำดับก่อน - หลัง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) วิดีทัศน์เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน" สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) "โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง"
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๙๙๒ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๙๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๙๓๙ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ของสถานประกอบการ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๙๒๕ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/๔๙๐๖ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๙๐๘ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/๔๙๐๕ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๘๖๙ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๗๖๐ ลงวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๗๓๕ ลงวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ (แขวงทางหลวงตราด)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้บริหารจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ภาคประชาชน
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×