ในรอบเดือน มีนาคม 2556


หน่วยงาน สำนักงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม ก.ธ.จ.ตราด ครั้งที่ 2/56 วันที่ 8 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 10,110 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 10,110 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
2จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารศาลากลางจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  บริษัทซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
  - เสนอราคา 99,500 บาท
 ่บริษัทซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
  - เสนอราคา 99,500 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
3จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปั๊มน้ำประปาอาคารศาลากลางจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  ร้านศิริการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 18,000 บาท
 ร้านศิริการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 18,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
4จ้างพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้ผู้แสดงพิธีเปิดงานวันปีใหม่ 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 555 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 555 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
5จ้างทำป้ายไวนิลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - ตกลงราคา1.  ร้านวิจิตรศิลป์
  - เสนอราคา 1,300 บาท
 ร้านวิจิตรศิลป์
  - เสนอราคา 1,300 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
6จ้างทำแบบลงนามถวายพระพรและประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบรูปวันข้าราชการพลเรือน 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านสัญลักษณ์การพิมพ์
  - เสนอราคา 1,320 บาท
 ร้านสัญลักษณ์การพิมพ์
  - เสนอราคา 1,320 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
7จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  ่ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
 ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
8จัดจ้างทำพวงมาลัยกรเพื่อใช้ในงาน 107 ปี วันตราดรำลึก 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลี
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
9จ้างจัดดอกไม้และพานพุ่มงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และัวันข้าราชการพลเรือน 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านดอกมะลี
  - เสนอราคา 12,050 บาท
 ร้านดอกมะลิ
  - เสนอราคา 12,050 บาท
่บริการดีและราคายุติธรรม
10จ้างติดตั้งเครื่องเสียงงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และวัีนข้าราชการพลเรือน 2556 - ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิืทธิ์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 2,000 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
11จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน เมษายน 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 1,800 บาท
 ร้านศรีทวีป
  - เสนอราคา 1,800 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
12จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2556 - ตกลงราคา1.  หจก.เอ็ม เอ็ม ออยล์ สาขา 1
  - เสนอราคา 48,720 บาท
 หจก.เอ็ม เอ็ม ออยล์ สา่ขา 1
  - เสนอราคา 48,720 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนบูรณาการฯ - ตกลงราคา1.  ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 672 บาท
 ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 672 บาท
การบริการยุติธรรม
2จ้างถ่ายเอกสารพร้อมและเย็บชุดเอกสารงานผู้ตรวจ - ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการยุติธรรม
3จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ - ตกลงราคา1.  ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 ร้านธนมวรรณ
  - เสนอราคา 1,200 บาท
การบริการยุติธรรม
4จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรฯ - ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการยุติธรรม
5จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ่งพิมพ์จัดอบรมโครงการปาล์ม - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,400 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 5,400 บาท
การบริการยุติธรรม
6จ้างทำป้ายโครงการ - ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการยุติธรรม
7จ้างถ่ายเอกสาร - ตกลงราคา1.  ร้านเอส.ที.ก็อปปี้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 840 บาท
 ร้านเอส.ที.ก็อปปี้ เซอร์วิส
  - เสนอราคา 840 บาท
การบริการยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน9,000ตกลงราคา1.  นางสาวสุกัญญา พนมทม
  - เสนอราคา 9,000 บาท
 นางสาวสุกัญญา พนมทม
  - เสนอราคา 9,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
2ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน5,500ตกลงราคา1.  นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
 นายสารพล ประศาสน์ศิลป์
  - เสนอราคา 5,500 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
3ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม39ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 39 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 39 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
4ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด1,200ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 1,200 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 1,200 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
5ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน7,260ตกลงราคา1.  ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 7,260 บาท
 ร้านดินสอสี
  - เสนอราคา 7,260 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
6ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์5,935ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,935 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 3,936 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
7ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์380ตกลงราคา1.  ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 380 บาท
 ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 380 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
8ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์350ตกลงราคา1.  ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 350 บาท
 ร้านจังเลี่ยงเส็ง
  - เสนอราคา 350 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
9ค่าจ้างถ่ายเอกสาร130ตกลงราคา1.  ร้านทัยแก้ว
  - เสนอราคา 130 บาท
 ร้านทัยแก้ว
  - เสนอราคา 130 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
10ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม400ตกลงราคา1.  นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 400 บาท
 นางสาวแอ๋ว สารเนตร
  - เสนอราคา 400 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
11ค่าจ้างเหมาบริการ950ตกลงราคา1.  หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ
  - เสนอราคา 950 บาท
 หจก.ตากสินจันทบุรี โอ.เอ.
  - เสนอราคา 950 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
12ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ3,000ตกลงราคา1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
  - เสนอราคา 3,000 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
13ค่าจ้างถ่ายเอกสาร960ตกลงราคา1.  ร้านพีเอสถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 960 บาท
 ร้านพีเอสถ่ายเอกสาร
  - เสนอราคา 960 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
14ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม52ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 52 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 52 บาท
ประหยัดและเหมาะสม
15จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ4,640ตกลงราคา1.  นางสาวจริยา หอยสังข์
  - เสนอราคา 4,640 บาท
 นางสาวจริยา หอยสังข์
  - เสนอราคา 4,640 บาท
ประหยัดและเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)905.00ตกลงราคา1.  หจก.น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 905.00 บาท
 หจก.น้ำดื่มเมืองตราด 32 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 905.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
2วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)190.00ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 190.00 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์ 1-3 ตลาดท่าเรือจ้าง จังหวัดตราด
  - เสนอราคา 190.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
3วัสดุสำนักงาน(น้ำยาดับเพลิงฯ)2,850.00ตกลงราคา1.  ระยอง เคมีคอล
  - เสนอราคา 2,850.00 บาท
 ระยอง เคมีคอล 307/8 หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  - เสนอราคา 2,850.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
4วัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงฯ)1,740.00ตกลงราคา1.  หจก.ธณวัฒน์บริการจันทบุรี 3
  - เสนอราคา 1,740.00 บาท
 หจก.ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 3 เลขที่ 293 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  - เสนอราคา 1,740.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
5วัสดุสำนักงาน(น้ำมันเชื้อเพลิงฯ)1,220.00ตกลงราคา1.  หจก.มะลิเงินการปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,220.00 บาท
 หจก.มะลิเงินการปิโตรเลียม 870/5 ม1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 1,220.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
6วัสดุสำนักงาน15,400.00ตกลงราคา1.  ร้านต้นฉบับ
  - เสนอราคา 15,400.00 บาท
 ร้านต้นฉบับ 74 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 15,400.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
7วัสดุสำนักงาน600.00ตกลงราคา1.  ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 600.00 บาท
 ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์ 1/1-1/2 ถนนวิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 600.00 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
8ค่าเช่าห้องประชุม4,000.00ตกลงราคา1.  วิทยาลัยชุมชนตราด
  - เสนอราคา 4,000.00 บาท
 วิทยาลัยชุมชนตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 4,000.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม
9วัสดุสำนักงาน2,000.00ตกลงราคา1.  นายอนุกูล สามัญ
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
 นายอนุกูญ สามัญ 70 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  - เสนอราคา 2,000.00 บาท
บริการดี ราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง20,010ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 20,010 บาท
2.  
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 20,010 บาท
ราคาเหมาะสม
2ขออนุมัติจ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระ อาชีพ "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน5,100ตกลงราคา1.  นางสาว ชวาลา
  - เสนอราคา 5,100 บาท
 นางสาว ชวาลา
  - เสนอราคา 5,100 บาท
ราคาเหมาะสม
3ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการวันนัดพบแรงงานย่อย จำนวน 3 รายการ7,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,000 บาท
ราคาเหมาะสม
4ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโครงการตรวจสอบการทำงานฯ จำนวน 5 รายการ6,500ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,500 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 6,500 บาท
ราคาเหมาะสม
5ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเครือข่ายชุมชนฯ จำนวน 13 รายการ18,220ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 18,220 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 18,220 บาท
ราคาเหมาะสม
6ขออนุมัติจ้างเหมาล้าง-เติมน้ำยา จำนวน 7 เครื่อง และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศสำนักงานฯ จำนวน 1 เครื่อง17,600ตกลงราคา1.  ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,600 บาท
 ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 17,600 บาท
ราคาเหมาะสม
7ขออนุมัติจ้างเหมาอัดภาพสีโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ156ตกลงราคา1.  ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 156 บาท
 ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
  - เสนอราคา 156 บาท
ราคาเหมาะสม
8ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเครือข่ายชุมชนฯ จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
9ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแนะแนวอาชีพให้คนพิการฯ จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
10ขออนุมัติใช้สถานที่จัดอบรมโครงการเครือข่ายชุมชนฯ จำนวน 1 วัน1,500ตกลงราคา1.  วัดไผ่ล้อม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 วัดไผ่ล้อม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
ราคาเหมาะสม
11ขออนุมัติจ้างเหมาสาธิตอิสระและฝึกปฏิบัติ อาชีพ "การทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ ซาลาเปา และหมั่นโถว" จำนวน 2 วัน6,900ตกลงราคา1.  นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
  - เสนอราคา 6,900 บาท
 นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
  - เสนอราคา 6,900 บาท
ราคาเหมาะสม
12ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาต์ถวายพระพร ติดผนังห้องทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด 1,000ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
ราคาเหมาะสม
13ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำบ้าน จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
14ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 ผืน600ตกลงราคา1.  ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านสามสอดีซายน์คอน
  - เสนอราคา 600 บาท
ราคาเหมาะสม
15ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 รายการ1,500ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
ราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2,150ตกลงราคา1.  ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,150 บาท
 ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 2,150 บาท
การบริการและราคาเหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น35,110ตกลงราคา1.  หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 35,110 บาท
 หจกงตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 35,110 บาท
2ค่าเช่าสำนักงาน14,000ตกลงราคา1.  นายประสาร เปรมปรี
  - เสนอราคา 14,000 บาท
 นายประสาร เปรมปรี
  - เสนอราคา 14,000 บาท
3ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด16,000ตกลงราคา1.  น.ส.แ๋ว สารเนตร นางลำพูล นพพรรค์ นางนิดติยา บัวดำ
  - เสนอราคา 16,000 บาท
 น.ส.แ๋ว สารเนตร นางลำพูล นพพรรค์ นางนิดติยา บัวดำ
  - เสนอราคา 16,000 บาท
4หนังสือพิมพ์420ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 420 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิขย์
  - เสนอราคา 420 บาท
5ซ่อมรถยนต์46,580ตกลงราคา1.  ร้านค๊อกพิท ต.การยาง
  - เสนอราคา 46,580 บาท
 ร้านค๊อทพิท ต.การยาง
  - เสนอราคา 46,580 บาท

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ขออนุมัติจ้างเหมาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่1,994.48ตกลงราคา1.  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
  - เสนอราคา 1,994.48 บาท
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  - เสนอราคา 1,994.48 บาท
2ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์1,000ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
3ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
4ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
5ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,500 บาท
6ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ร้านเย็นฉ่ำบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านเย็นฉ่ำบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
7ขออนุมัตินำรถยนต์ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดตรวจเช็คระบบเพลาและล้อรถยนต์4,652.36ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 4,652.36 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 4,652.36 บาท
8การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา20,000สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดโฮม
  - เสนอราคา 20,000 บาท
9การตรวจรับการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา45,374.15สอบราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 45,374.15 บาท
10การตรวจรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง จำนวน 1 อัตรา10,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดิลก
  - เสนอราคา 10,000 บาท
11ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น30,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 30,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 30,000 บาท
12ขออนุมัตินำรถยนต์ราชการเข้าตรวจเช็คเครื่องยนต์1,618.91ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 1,618.91 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  - เสนอราคา 1,618.91 บาท
13ขออนุมัติจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด1,000ตกลงราคา1.  ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
14ขออนุมัติจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด1,000ตกลงราคา1.  ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านบ้านดอกไม้
  - เสนอราคา 1,000 บาท
15ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,500ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมาโนชบริการ
  - เสนอราคา 1,500 บาท
16ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม1,000ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 1,000 บาท

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายทางแยกและจุดต่อเชื่อม:สามแยก สายทาง ตร 4010 แยก ทล.3159-บ.ตามาง อ.เขาสมิง จ.ตราด ระยะทาง 0.450 กม.1,735,000สอบราคา1.  หจก.จันทบูรณ์พัฒนกิจ
  - เสนอราคา 1,908,000 บาท
2.  หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 1,735,000 บาท
 หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 1,735,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ซื้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ ยี่ห้อ UQ รุ่น UQ2000 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย จำนวน 24 เตียง1,576,000สอบราคา1.  บริษัทยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
  - เสนอราคา 1,476,000 บาท
2.  หจก.เดอะเบส อุปกรณ์การแพทย์
  - เสนอราคา 1,524,000 บาท
3.  
 บริษัทยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
  - เสนอราคา 1,464,000 บาท
เป็นราคาต่ำสุดและเป็นราคาต่ำกว่าราคาที่ขอตั้งไว้
2ซื้อเครื่อง infustion pump จำนวน 6 เครื่อง270,000สอบราคา1.  บริษัทเมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 253,590 บาท
2.  บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
  - เสนอราคา 269,640 บาท
3.  บริษัท ไบโอโนว่า จำกัด
  - เสนอราคา 321,000 บาท
 บริษัทเมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 253,590 บาท
เป็นราคาต่ำสุดและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขอตั้งไว้
3ซื้อเครื่องปรับหยดสารละลาย (infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง135,000สอบราคา1.  บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 126,795 บาท
2.  บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
  - เสนอราคา 134,820 บาท
3.  บริษัท ไบโอโนว่า จำกัด
  - เสนอราคา 160,500 บาท
 บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
  - เสนอราคา 126,795 บาท
เป็นราคาต่ำสุดและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขอตั้งไว้
4ซื้อเครื่องปั่น hematocit จำนวน 2 เครื่อง100,000สอบราคา1.  บริษัท ยูโรสแกน จำกัด
  - เสนอราคา 100,000 บาท
 บริษัท ยูโรสแกน จำกัด
  - เสนอราคา 100,000 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ทางบริษัทยินดีลดราคาคงเหลือ 99500 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ10,000ตกลงราคา1.  ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 ร้านเกษมพานิช
  - เสนอราคา 10,000 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
2ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณซุ้มประตูหน้าเมือง บ้านท่าจอด อาคารบริการนักท่องเที่ยวและอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255610,000ตกลงราคา1.  หจก.สมิงอิสเทิร์นการ์ด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
 หจก.สมิงอิสเทิร์นการ์ด
  - เสนอราคา 10,000 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
3ค่าทำความสะอาด ณ อาคารและบริเวณซุ้มประตูหน้าเมืองบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25565,700ตกลงราคา1.  นางสาวเพย แสวงสุข
  - เสนอราคา 5,700 บาท
 นางสาวเพย แสวงสุข
  - เสนอราคา 5,700 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  นางปราณอม นามวิจิตร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
 นางปราณอม นามวิจิตร
  - เสนอราคา 4,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
2จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิรลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
3จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านเชียง ในวันที่ 21 มีนาคม2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 275 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 275 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
4จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วันที่ 13 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 425 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 425 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
5จัดซื้อแซนวิช รับรองคณะศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองพล วันที่ 21 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 400 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 400 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
6จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 650 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 650 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
7จัดซื้อมีดขอ (พร้อมด้ามจับ) - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 960 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 960 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
8จัดซื้อน้ำผลไม้และถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการ รับรองในการประชุม คพส.ของเทศบาลเมืองตราด - ตกลงราคา1.  นางสาวศศิวิมล นิลชาติ
  - เสนอราคา 370 บาท
2.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 247 บาท
 นางสาวศศิวิมล นิลชาติ, ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 617 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
9จัดซื้อตระกร้ากลมพลาสติก - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,560 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,560 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชาคมการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 1,521 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 1,521 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
11จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,260 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,260 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
12จัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ 18 มีนาคม 2556 จำนวน 1 พานพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 - ตกลงราคา1.  นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 500 บาท
 นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
13จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 250 บาท
2.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 2,542 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์, ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 2,792 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
14จัดจ้างทำป้ายไวนิล - ตกลงราคา1.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
15จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริเวณตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด (ศูนย์ 1) - ตกลงราคา1.  นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นายธงชัย พรประสิทธิ์
  - เสนอราคา 1,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
16จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี - ตกลงราคา1.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
17จัดซื้อหูฟังครอบศีรษะ (Head Phone) - ตกลงราคา1.  ร้านแสงฟ้าพาณิชย์
  - เสนอราคา 700 บาท
 ร้านแสงฟ้าพาณิชย์
  - เสนอราคา 700 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
18จัดซื้อค่ารับรองในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - ตกลงราคา1.  นางสาวอัญชลี จิวเจนตา
  - เสนอราคา 1,800 บาท
2.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 290 บาท
 นางสาวอัญชลี จิวเจนตา, ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 2,090 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
19จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ทะเบียน ก-2283 ตราด - ตกลงราคา1.  ร้าน พลพัฒน์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 380 บาท
 ร้าน พลพัฒน์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 380 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
20จัดจ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 250 คน - ตกลงราคา1.  นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 62,500 บาท
 นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 62,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
21จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อประเทศชาติ - ตกลงราคา1.  ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 ร้านพงศ์พันธุ์โฆษณา
  - เสนอราคา 2,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
22จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3879 ตราด จำนวน 19 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 28,639.62 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 28,639.62 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
23จัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 925 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 925 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
24จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยหมายเลขทะเบียน กข 5297 ตราด - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,369.60 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,369.60 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
25จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนกล้องวงจรปิดฯ - ตกลงราคา1.  ร้านพี.พริ้นติ้ง
  - เสนอราคา 630 บาท
 ร้านพี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 630 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
26จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.464-43-0003 - ตกลงราคา1.  ร้านทรงศักดิ์เจริญภัณฑ์
  - เสนอราคา 4,200 บาท
 ร้านทรงศักดิ์เจริญภัณฑ์
  - เสนอราคา 4,200 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
27จัดซื้อแบตเตอรี่ เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1239 ตราด - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 2,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 2,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
28จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 950 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 950 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
29จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 20,880 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 20,880 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
30จัดจ้างเหมารถปรับอากาศ เป็นรถยนต์ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและมีประกันอุบัติเหตุบุคคลที่ 3 เพื่อไปศึกษาดูงานในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 -17 มีนาคม 2556 รวม 4 วัน - ตกลงราคา1.  นายนิรันดร์ เพ็ชรรัตน์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
 นายนิรันดร์ เพ็ชรรัตน์
  - เสนอราคา 70,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
31จัดจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ - ตกลงราคา1.  นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 12,000 บาท
 นางสาววารินทร์ จงจอหอ
  - เสนอราคา 12,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
32จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองตราด - ตกลงราคา1.  ร้าน พี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 2,880 บาท
 ร้าน พี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 2,880 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
33จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.605-47-0027 - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 214 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 214 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
34จัดจ้างถ่ายเอกสาร บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน - ตกลงราคา1.  ร้าน พี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 450 บาท
 ร้าน พี.พรินติ้ง
  - เสนอราคา 450 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
35จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 4,506 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 4,506 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
36จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 10,098 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 10,098 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
37จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 9,840 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 9,840 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
38จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารเพื่อนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เดินทางศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ จากท่าเรือไปเทศบาลนครสมุยและที่พักในวันที่ 15 มีนาคม 2556 - ตกลงราคา1.  นางผกามาศ รักดี
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 นางผกามาศ รักดี
  - เสนอราคา 8,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
39จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3878 ตราด จำนวน 11 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 14,530.60 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 14,530.60 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
40จัดจ้างอัดขยายภาพสี เพื่อใช้ประกอบรายงานแบะจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ - ตกลงราคา1.  ร้านตราดโฟโต้ ดิจิตอลแลบ
  - เสนอราคา 584 บาท
 ร้านตราดโฟโต้ ดิจิตอลแลบ
  - เสนอราคา 584 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
41จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,090 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 1,090 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
42จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,731 บาท
 ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 4,731 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
43จัดซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น LQ 2080 I - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,650 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 1,650 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
44จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 1631 ตราด - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,819 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 1,819 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
45จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บจ-7834 ตราด - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,638 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 3,638 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
46จัดซื้อผงหมึก เอเอฟ 2015/2018 - ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 5,778 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 5,778 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
47จัดซื้อหัวสายแลน (RJ-44) - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 300 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 300 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
48จัดซื้อสายสัญญาณภาพของเครื่องโปรเจคเตอร์ Cable VGA RGB 15M (M/M) - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 650 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 650 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
49จัดจ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.464-45-0002 - ตกลงราคา1.  ร้านทรงศักดิ์เจริญภัณฑ์
  - เสนอราคา 3,800 บาท
 ร้านทรงศักดิ์เจริญภัณฑ์
  - เสนอราคา 3,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
50จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากศ หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.420-49-0029 - ตกลงราคา1.  ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 3,317 บาท
 ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 3,317 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
51จัดจ้างบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ตกลงราคา1.  นายสมบัติ จันทร์เจริญ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายสมบัติ จันทร์เจริญ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
52จัดซื้ออุปกรณืบันทึกข้อมูลชนิดพกพา ความจุ 500 GB - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,350 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,350 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
53จัดซื้อหมึกพิมพ์ EPSON K100/K200 สีดำ No.137 - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
54จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขมทะเบียน 607-47-0007 - ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 4,325 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 4,325 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
55จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน 607-53-0011 - ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 490 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 490 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
56จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.607-53-0090 - ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 1,505 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 1,505 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
57จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.607-48-0009 - ตกลงราคา1.  นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 860 บาท
 นายประฐม วังแก
  - เสนอราคา 860 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
58จัดซื้อแบตเตอรี่ เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 64 ตราด - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 3,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
59จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 9,840 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราตอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 9,840 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
60จัดซื้อสายยาง 4 หุน เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณสวนรุกชาติจังหวัดตราด - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,520 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 1,520 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
61จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับทำฝาท่อระบายน้ำและฝาถังบำบัดน้ำบริเวณตลาดศูนย์การค้าเทศบาล 1 - ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 4,605 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 4,605 บาท
การบริการรดี และราคายุติธรรม
62จัดจ้างซ่อมแซมพัดลมไอน้ำ หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.432-51-0167, ทม.ตร.432-51-0168 - ตกลงราคา1.  ร้านดี-ช็อป
  - เสนอราคา 2,726 บาท
 ร้านดี-ช็อป
  - เสนอราคา 2,726 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
63จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.420-45-0014 - ตกลงราคา1.  ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,354 บาท
 ร้านนิคมแอร์คอนแอนด์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 2,354 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
64จัดซื้อผงหมึก เอเอฟ 2015/2018 - ตกลงราคา1.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เสนอราคา 5,778 บาท
 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
  - เสนอราคา 5,778 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
65จัดซื้อหมึกพิมพ์ EPSON K100/K200 สีดำ No.137 - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 7,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
66จัดจ้างถ่ายเอกสารขนาด A2 โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองตราด - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 2,380 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 2,380 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
67จัดจ้างถ่ายเอกสารเรื่องแบบแปลนฯเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองตราด - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 952 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 952 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
68จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3925 ตราด - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 4,066 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 4,066 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
69จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3879 ตราด จำนวน 10 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 43,987.70 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 43,987.70 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
70จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4175 ตราด จำนวน 5 รายการ - ตกลงราคา1.  นายไพลิน โยธาภิรมย์
  - เสนอราคา 12,091 บาท
 นายไพลิน โยธาภิรมย์
  - เสนอราคา 12,091 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
71จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้าง - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 250 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 250 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
72จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตท 508 ตราด - ตกลงราคา1.  นายแสงทอง ชาญนอก
  - เสนอราคา 545 บาท
 นายแสงทอง ชาญนอก
  - เสนอราคา 545 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
73จัดจ้างซ่อมแซมแผงควบคุมไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำ - ตกลงราคา1.  ร้านศิริการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 4,100 บาท
 ร้านศิริการไฟฟ้า
  - เสนอราคา 4,100 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
74จัดจ้างโครงการจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  นางอุสา ลิกบุตร
  - เสนอราคา 70,000 บาท
 นางอุสา ลิกบุตร
  - เสนอราคา 70,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
75จัดซื้อแก๊สหุงต้ม 48 กิโลกรัม - ตกลงราคา1.  ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 28,200 บาท
 ร้านดอนจวนแก๊ส
  - เสนอราคา 28,200 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
76จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP Laser Jet 53A - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 5,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
77จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุ ถุง 20 กก. - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟว์ อินเตอร์ ซัพพลาย
  - เสนอราคา 99,000 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟว์ อินเตอร์ ซัพพลาย
  - เสนอราคา 99,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
78จัดจ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไทบูรพา งวดประจำวันที่ 1 เม.ย.56 - 15 เม.ย. 56 - ตกลงราคา1.  หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
 หนังสือพิมพ์ไทบูรพา
  - เสนอราคา 2,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
79จัดจ้างซ่อมแซมรถดันตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 48 ตราด - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 9,100 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 9,100 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
80จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3872 จำนวน 1 รายการ - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 31,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 31,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
81จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
82จัดซื้อขนมปัง รับรองคณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลเดิด วันที่ 3 เมษายน 2556 - ตกลงราคา1.  นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
 นางน้ำอ้อย ศิริลาภ
  - เสนอราคา 500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
83จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5481 จำนวน 1 รายงาน - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 31,800 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสุขการยาง
  - เสนอราคา 31,800 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
84จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 12,500 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 12,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
85จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 5,158 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 5,158 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
86จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-3898 ตราด จำนวน 3 รายการ - ตกลงราคา1.  อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 18,489.60 บาท
 อู่เล็กบริการ
  - เสนอราคา 18,489.60 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
87จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามรายการ จำนวน 20 รายการ - ตกลงราคา1.  ร้านพัฒนกิจเกษตร
  - เสนอราคา 1,140 บาท
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 40,665 บาท
3.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 2,962 บาท
 ร้านพัฒนกิจเกษตร, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ, ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 44,767 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
88จัดจ้างอาหารและเครื่องดื่มแต่งหน้าทำผมสาวงาม และจัดพานดอกไม้ เพื่อใช้ในวันแถลงข่าวการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  นางบังอร แสนบุญศิริ
  - เสนอราคา 1,000 บาท
2.  นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี
  - เสนอราคา 2,000 บาท
3.  นางวสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 500 บาท
 นางบังอร แสนบุญศิริ, นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี
  - เสนอราคา 3,500 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
89จัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้สด - ตกลงราคา1.  นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นางสาววราภรณ์ วิชิตไพริน
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
90จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม - ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 1,980 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ
  - เสนอราคา 1,980 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
91จัดซื้อตามโครงการจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ - ตกลงราคา1.  นางสาวอัญชลี จิวเจนตา
  - เสนอราคา 1,800 บาท
2.  ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด
  - เสนอราคา 340 บาท
3.  ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 155 บาท
 นางสาวอัญชลี จิวเจนตา, ร้านสุทธิวารีน้ำแข็งหลอด, ร้านบูรณะพาณิชย์
  - เสนอราคา 2,295 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
92จัดจ้างถ่ายเอกสาร แบบประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 - ตกลงราคา1.  ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 35.50 บาท
 ร้านซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
  - เสนอราคา 35.50 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
93จ้างเหมาวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสมคมฯ ในการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าภายในโรงฆ่าสัตว์ - ตกลงราคา1.  นายเถลิง วัฒนะมงคล
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นายเถลิง วัฒนะมงคล
  - เสนอราคา 6,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
94จัดซื้อธงช้างเผือก -ตกลงราคา1.  นางสาวสำราญ เอมโอด
  - เสนอราคา 5,100 บาท
 นางสาวสำราญ เอมโอด
  - เสนอราคา 5,100 บาท
บริการดีและราคายุติธรรม
95จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 3,913.73 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 3,913.73 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
96จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 209.52 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 209.52 บาท
การบริการและราคายุติธรรม
97จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 2,207.31 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 2,207.31 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
98จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-ตกลงราคา1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 28,484.28 บาท
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส ( 2002 )
  - เสนอราคา 28,484.28 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าวัสดุนำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์29,875ตกลงราคา1.  หจก.เอกสินชล
  - เสนอราคา 29,875 บาท
 หจก.เอกสินชล
  - เสนอราคา 29,875 บาท
2ค่าวัสดุนำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์29,875ตกลงราคา1.  หจก.เอกสินชล
  - เสนอราคา 29,875 บาท
 หจก.เอกสินชล
  - เสนอราคา 29,875 บาท
3ค่าวัสดุเครื่องดับดับเพลิง20,800ตกลงราคา1.  นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 20,800 บาท
 นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 20,800 บาท
4ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว7,705ตกลงราคา1.  ร้านเจริญมิตร
  - เสนอราคา 7,705 บาท
 ร้านเจริญมิตร
  - เสนอราคา 7,705 บาท
5ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง8,800ตกลงราคา1.  ร้านเจริญชัยศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 8,800 บาท
 ร้านเจริญชัยศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 8,800 บาท
6ค่าวัสดุสำนักงาน3,620ตกลงราคา1.  ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 3,620 บาท
 ร้านตราดเครื่องเขียน
  - เสนอราคา 3,620 บาท
7ค่าวัสดุก่อสร้าง4,330.29ตกลงราคา1.  ร้าน ป.วัสดุภัณฑ์
  - เสนอราคา 4,330.29 บาท
 ร้าน ป.วัสดุภัณฑ์
  - เสนอราคา 4,330.29 บาท
8ค่าวัสดุก่อสร้าง3,400ตกลงราคา1.  หจก.เทพวิไล
  - เสนอราคา 3,400 บาท
 หจกเทพวิไล
  - เสนอราคา 3,400 บาท
9ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง1,790ตกลงราคา1.  นายบุญชู อากาศ
  - เสนอราคา 1,790 บาท
 นายบุญชู อากาศ
  - เสนอราคา 1,790 บาท
10ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ10,850ตกลงราคา1.  ร้านแสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 10,850 บาท
 ร้านแสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 10,850 บาท
11ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายเดชณรงค์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายเดชณรงค์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
12ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายนาวี ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายนาวี ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
13ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายประสาร วิรัญโท
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายประสาร วิรัญโท
  - เสนอราคา 6,136 บาท
14ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายพงษ์นที จันทร์มี
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายพงษ์นที จันทร์มี
  - เสนอราคา 6,136 บาท
15ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายพิญโย ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายพิญโย ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
16ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ6,136ตกลงราคา1.  นางรุ้งลาวัลย์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นางรุ้งลาวัลย์ ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
17ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายรุ่งอรุณ เณรเนือง
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายรุ่งอรุณ เณรเนือง
  - เสนอราคา 6,136 บาท
18ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายวันดี โสมานันท์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายวันดี โสมานันท์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
19ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ6,136ตกลงราคา1.  นางสาวสุรัตน์ คณานันท์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นางสาวสุรัตน์ คณานันท์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
20ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายโสธร อุทุมโภค
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายโสธร อุทุมโภค
  - เสนอราคา 6,136 บาท
21ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ6,136ตกลงราคา1.  นายอนิรุต ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นายอนิรุต ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 6,136 บาท
22ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานแห่งใหม่6,136ตกลงราคา1.  นางวรรณภา ภูมิมาโนช
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นางวรรณภา ภูมิมาโนช
  - เสนอราคา 6,136 บาท
23ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานแห่งใหม่6,136ตกลงราคา1.  นางสาวลำดวน มะหันตริยะ
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นางสาวลำดวน มะหันตริยะ
  - เสนอราคา 6,136 บาท
24ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด OTOP6,136ตกลงราคา1.  นางมุมีนะฮ์ เณรเนือง
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นางมุมีนะฮ์ เณรเนือง
  - เสนอราคา 6,136 บาท
25ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานแห่งเก่า6,136ตกลงราคา1.  นางจินนารี สุขศรี
  - เสนอราคา 6,136 บาท
 นางจินนารี สุขศรี
  - เสนอราคา 6,136 บาท
26ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ4,012ตกลงราคา1.  นายนันทเดช ประจันเต
  - เสนอราคา 4,012 บาท
 นายนันทเดช ประจันเต
  - เสนอราคา 4,012 บาท
27ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์300ตกลงราคา1.  บ.สบาย แอดวานซ์ฯ
  - เสนอราคา 300 บาท
 บ.สบาย แอดวานซ์ฯ
  - เสนอราคา 300 บาท
28ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์214ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอนเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 214 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 214 บาท
29ค่าจ้างทำป้าย 900ตกลงราคา1.  ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 900 บาท
 ร้านเอสพี ดีไซด์
  - เสนอราคา 900 บาท
30ค่าจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง17,000ตกลงราคา1.  นางปราณี ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 17,000 บาท
 นางปราณี ถนอมวงษ์
  - เสนอราคา 17,000 บาท
31ค่าจ้างถ่ายเอกสาร4,544ตกลงราคา1.  ร้านเอสทีก๊อบปี้
  - เสนอราคา 4,544 บาท
 ร้านเอสทีก๊อบปี้
  - เสนอราคา 4,544 บาท
32ค่าจ้างซ่อมรถยนต์14,474.96ตกลงราคา1.  หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 14,474.96 บาท
 หจก.อีซูซุตราดเซลส์
  - เสนอราคา 14,474.96 บาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้าน30,000ตกลงราคา1.  ร้านสายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 30,000 บาท
 ร้านสายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 30,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
2จัดซื้อนมพร้อมดื่ม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับนักเรียนในตำบลห้วยแร้ง2,73,,579.50กรณีพิเศษ1.  สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด
  - เสนอราคา 2,73,,579.50 บาท
 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด
  - เสนอราคา 2,73,,579.50 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
3จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง30,000ตกลงราคา1.  ร้านสายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 30,000 บาท
 ร้านสายฝนวัสดุก่อสร้าง
  - เสนอราคา 30,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
4ปรับปรุงถนนลูกรังสายฉางเกลือ-ทุ่งพีด หมู่ที่ 10 บ้านคลองพีด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร โดยใช้ดินลูกรังจำนวน 1,250 ลบ.ม.ลงตลอดระยะทาง(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งกำหนด)100,000ตกลงราคา1.  นายโกเวช ชวาลา
  - เสนอราคา 100,000 บาท
 นายโกเวช ชวาลา
  - เสนอราคา 100,000 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
5จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น4,700ตกลงราคา1.  ร้าน ช.เจริญชัยมอเตอร์
  - เสนอราคา 4,700 บาท
 ร้าน ช.เจริญชัยมอเตอร์
  - เสนอราคา 4,700 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
6จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด15,780กรณีพิเศษ1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 15,780 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 15,780 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
7จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง4,575ตกลงราคา1.  ร้าน ช.เจริญชัยมอเตอร์
  - เสนอราคา 4,575 บาท
 ร้าน ช.เจริญชัยมอเตอร์
  - เสนอราคา 4,575 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
8จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บง.133 ตราด 15,520ตกลงราคา1.  อู่อาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,520 บาท
 อู่อาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 1,520 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
9จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ เลขทะเบียน กข 3686 ตราด เลขครุภัณฑ์ 001 42 00024,380ตกลงราคา1.  อู่อาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 4,380 บาท
 อู่อาคเณย์เซอร์วิส
  - เสนอราคา 4,380 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
10จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,740กรณีพิเศษ1.  หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,740 บาท
 หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,740 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
11จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.50 X 2.00 เมตร พร้อมใส่โครงไม้800ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันสิลป์
  - เสนอราคา 800 บาท
 ร้านภู่กันสิลป์
  - เสนอราคา 800 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
12จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ตามโครงการให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 255618,260ตกลงราคา1.  นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 18,260 บาท
 นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 18,260 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
13จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.20 X 1.00 เมตร600ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 600 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 600 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
14ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแม่ลักษณ์ หมู่ที่ 10 บ้านคลองพีด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดยใช้ดินลูกรังจำนวน 1,280 ลบ.ม.ซ่อมในส่วนที่เสียหายพร้อมเกลี่ยแต่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งกำหนด)100,000ตกลงราคา1.  นายโกเวช ชวาลา
  - เสนอราคา 100,000 บาท
 นายโกเวช ชวาลา
  - เสนอราคา 100,000 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
15จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม875ตกลงราคา1.  น.ส.ดวงเดือน อภิบาลศรี
  - เสนอราคา 875 บาท
 น.ส.ดวงเดือน อภิบาลศรี
  - เสนอราคา 875 บาท
อาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ
16จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง4,000ตกลงราคา1.  ร้าน ส.อุดมทรัพย์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
 ร้าน ส.อุดมทรัพย์
  - เสนอราคา 4,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
17จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ60,380ตกลงราคา1.  หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 60,380 บาท
 หจก.แสงสยามซัพพลาย
  - เสนอราคา 60,380 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
18จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ5,400ตกลงราคา1.  หจก.ตราดการไฟฟ้า แอนด์ แอร์
  - เสนอราคา 5,400 บาท
 หจก.ตราดการไฟฟ้า แอนด์ แอร์
  - เสนอราคา 5,400 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
19จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ เลขทะเบียน กข 3686 ตราด เลขครุภัณฑ์ 001 42 00021,974.15ตกลงราคา1.  บจก.มิตซูตราด
  - เสนอราคา 1,974.15 บาท
 บจก.มิตซูตราด
  - เสนอราคา 1,974.15 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
20จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนการคลัง3,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดการไฟฟ้า แอนด์ แอร์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 หจก.ตราดการไฟฟ้า แอนด์ แอร์
  - เสนอราคา 3,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
21จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางปรือ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองขุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางเกลือ75,000ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 75,000 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 75,000 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
22จ้างเหมารถยนต์โดยสารจำนวน 10 ที่นั่ง เดินทางเข้าร่่วมสวนสนามในวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ.มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี11,000ตกลงราคา1.  นายพูลสุข ส้มเกลี้ยง
  - เสนอราคา 11,000 บาท
 นายพูลสุข ส้มเกลี้ยง
  - เสนอราคา 11,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
23จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.00 X 4.00 เมตร ตามโครงการฝึกอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 25561,000ตกลงราคา1.  ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านภู่กันศิลป์
  - เสนอราคา 1,000 บาท
บริการดี ราคายุติธรรม
24จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 25561,660กรณีพิเศษ1.  หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,660 บาท
 หจก.ตราดหนองบัวปิโตรเลียม
  - เสนอราคา 1,660 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
25จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 25568,740ตกลงราคา1.  นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 8,740 บาท
 นางบงกช กุมพล
  - เสนอราคา 8,740 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม
26จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารมื้อกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 25563,000ตกลงราคา1.  นางสมศักดิ์ เถียรทิน
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางสมศักดิ์ เถียรทิน
  - เสนอราคา 3,000 บาท
อาหารอร่อย สะอาดถูกสุขลักษณะ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองห้วงบอน หมู่ที่ 354,870ตกลงราคา1.  นายเสนาะ จันทร์ศรี
  - เสนอราคา 54,870 บาท
 นายเสนาะ จันทร์ศรี
  - เสนอราคา 54,870 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
2จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.พ. 56280ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 280 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 280 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
3จ้างเหมานัการภารโรงทำความสะอาด ประจำเดือน ก.พ. 566,000ตกลงราคา1.  นางกนกวรรณ ยั่งยืน
  - เสนอราคา 6,000 บาท
 นางกนกวรรณ ยั่งยืน
  - เสนอราคา 6,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
4จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ประจำเดือน ก.พ. 569,386ตกลงราคา1.  นางลัดดา จันทร
  - เสนอราคา 9,386 บาท
 นางลัดดา จันทร
  - เสนอราคา 9,386 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
5จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์โรงเรียนคลองขวาง ประจำเดือน ก.พ. 569,633ตกลงราคา1.  นางกาญจนา เกษกลาง
  - เสนอราคา 9,633 บาท
 นางกาญจนา เกษกลาง
  - เสนอราคา 9,633 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
6จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 6635 ตราด3,589.85ตกลงราคา1.  บริษัท โตโยต้าตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,589.85 บาท
 บริษัท โตโยต้าตราด จำกัด
  - เสนอราคา 3,589.85 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
7จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ Epson2,464ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,464 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,464 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
8จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer2,871ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,871 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,871 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
9จัดซื้อ Wireless N ADSL2+ZyXel P-6602,450ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,450 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,450 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
10จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ2,300ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,300 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เนต
  - เสนอราคา 2,300 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต.กำหนด
11จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด6,400ตกลงราคา1.  ร้านคมชัดการพิมพ์
  - เสนอราคา 6,400 บาท
 ร้านคมชัดการพิมพ์
  - เสนอราคา 6,400 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
12จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์18,000ตกลงราคา1.  ร้านคมชัดการพิมพ์
  - เสนอราคา 18,000 บาท
 ร้านคมชัดการพิมพ์
  - เสนอราคา 18,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
13จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ เดือน ก.พ. 569,319.31กรณีพิเศษ1.  สหกรณืโคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 9,319.31 บาท
 สหกรณืโคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 9,319.31 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
14จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 3 โรงเรียน64,145.90กรณีพิเศษ1.  สหกรณืโคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 64,145.90 บาท
 สหกรณืโคนมวังน้ำเย็น จำกัด
  - เสนอราคา 64,145.90 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
15จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่แอร์สำนักงานปลัด2,600ตกลงราคา1.  นายวิเชียร เพ็ชรไทย
  - เสนอราคา 2,600 บาท
 นายวิเชียร เพ็ชรไทย
  - เสนอราคา 2,600 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
16จัดซื้อนำดื่ม ประจำเดือน ก.พ. 562,171ตกลงราคา1.  หจก. นำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 2,171 บาท
 หจก. นำดื่มเมืองตราด
  - เสนอราคา 2,171 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
17จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองประชุมสภา 3,000ตกลงราคา1.  นางอำนวย มะโนน้อม
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 นางอำนวย มะโนน้อม
  - เสนอราคา 3,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
18จ้างเมหาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองตากแดด หมู่ที่ 453,000ตกลงราคา1.  นายเสนาะ จันทร์ศรี
  - เสนอราคา 53,000 บาท
 นายเสนาะ จันทร์ศรี
  - เสนอราคา 53,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
19จ้างทำอาหารโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน มี.ค. 567,000ตกลงราคา1.  นางวิไล เกื้อกูล
  - เสนอราคา 7,000 บาท
 นางวิไล เกื้อกูล
  - เสนอราคา 7,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
20จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมผุ้สูงอายุ ประจำเดือน มี.ค. 561,000ตกลงราคา1.  นายสมบัติ เป็ดแก้ว
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายสมบัติ เป็ดแก้ว
  - เสนอราคา 1,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
21จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ40,000ตกลงราคา1.  ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 40,000 บาท
 ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 40,000 บาท
มีคุรสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
22จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด(โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่ากุ่ม)32,000ตกลงราคา1.  ร้านแหลมหญ้าเอ็ดดูโซน
  - เสนอราคา 32,000 บาท
 ร้านแหลมหญ้าเอ็ดดูโซน
  - เสนอราคา 32,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. ท่ากุ่ม
23จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลง96,800ตกลงราคา1.  ร้านแหลมหญ้าเอ็ดดูโซน
  - เสนอราคา 96,800 บาท
 ร้านแหลมหญ้าเอ็ดดูโซน
  - เสนอราคา 96,800 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
24จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ก.พ. 56 (สำนักปลัด)17,200ตกลงราคา1.  นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 17,200 บาท
 นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 17,200 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
25จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ก.พ. 56(ส่วนโยธา)6,500ตกลงราคา1.  นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 6,500 บาท
 นางสาววาสนา ศิริรูป
  - เสนอราคา 6,500 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
26จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 1426,000ตกลงราคา1.  นายวิโรจน์ อภิบาลศรี
  - เสนอราคา 26,000 บาท
 นายวิโรจน์ อภิบาลศรี
  - เสนอราคา 26,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
27จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 1426,000ตกลงราคา1.  นายวิโรจน์ อภิบาลศรี
  - เสนอราคา 26,000 บาท
 นายวิโรจน์ อภิบาลศรี
  - เสนอราคา 26,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
28จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 143,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 3,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 3,000 บาท
มีคุรสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
29จัดซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด ท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 1436,400ตกลงราคา1.  ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 36,400 บาท
 ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 36,400 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
30จัดซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด ท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 1436,400ตกลงราคา1.  ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 36,400 บาท
 ร้านโกลสปอร์ต
  - เสนอราคา 36,400 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด
31จัดซื้อสารเคมีชุบมุ้ง(โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง)42,000ตกลงราคา1.  บริษัท พี.เอส.เอ็ม.(ไทยแลนด์) จำกัด
  - เสนอราคา 42,000 บาท
 บริษัท พี.เอส.เอ็ม.(ไทยแลนด์) จำกัด
  - เสนอราคา 42,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่ อบต. กำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1ค่าชุดนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกัยหน่วยงานอื่น12,375ตกลงราคา1.  ร้านสปิริตสปอร์ต
  - เสนอราคา 12,375 บาท
 ร้านสปิริตสปอร์ต
  - เสนอราคา 12,375 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 2 คัน150,000ตกลงราคา1.  นายจำรัส สนจิตต์
  - เสนอราคา 150,000 บาท
 นายจำรัส สนจิตต์
  - เสนอราคา 150,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3ซื้อของที่ระลึกตามโครงการอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงาน1,500ตกลงราคา1.  นายปัญญา วาสุกรี
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นายปัญญา วาสุกรี
  - เสนอราคา 1,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน อบต.เนินทราย10,300ตกลงราคา1.  ร้านดีอาร์ เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 10,300 บาท
 ร้านดีอาร์เครื่องเย็น
  - เสนอราคา 10,300 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระด่างเดือนกุมภาพันธ์ 25566,175ตกลงราคา1.  นางกาญจนา วาสุกรี
  - เสนอราคา 6,175 บาท
 นางกาญจนา วาสุกรี
  - เสนอราคา 6,175 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6ค่าจ้างเหมาเต็นท์พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ8,500ตกลงราคา1.  นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 8,500 บาท
 นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 8,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเนินแร่ หมู่ที่ 415,300ตกลงราคา1.  นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 15,300 บาท
 นายดำรงค์ โสนะฉันท์
  - เสนอราคา 15,300 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ8,000ตกลงราคา1.  นางวัฒนา เลียดประถม
  - เสนอราคา 8,000 บาท
 นางวัฒนา เลียดประถม
  - เสนอราคา 8,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9ซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2556560ตกลงราคา1.  ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 560 บาท
 ร้านศรีทวีปพาณิชย์
  - เสนอราคา 560 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
10ค่าจ้างเหมาจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้7,500ตกลงราคา1.  นางสาวนฤมล อยู่ดี
  - เสนอราคา 7,500 บาท
 นางสาวนฤมล อยู่ดี
  - เสนอราคา 7,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
11ซื้อพานพุ่มดอกไม้700ตกลงราคา1.  นางภัทรพร อาษาดี
  - เสนอราคา 700 บาท
 นางภัทรพร อาษาดี
  - เสนอราคา 700 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
12ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์4,950ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 4,950 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 4,950 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
13ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง7,990ตกลงราคา1.  หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 7,990 บาท
 หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต
  - เสนอราคา 7,990 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
14ซื้อวัสดุประปาสำหรับกิจการประปาของ อบต.เนินทราย4,610ตกลงราคา1.  ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 4,610 บาท
 ร้านหน้าเมืองโลหะกิจ
  - เสนอราคา 4,610 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
15ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถเพื่อร่วมพิธีวันตราดรำลึก ประจำปี 25568,500ตกลงราคา1.  นางภัทรพร อาษาดี
  - เสนอราคา 8,500 บาท
 นางภัทรพร อาษาดี
  - เสนอราคา 8,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
16ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร9,200ตกลงราคา1.  ร้านคมชัดการพิมพ์
  - เสนอราคา 9,200 บาท
 ร้านคมชัดการพิมพ์
  - เสนอราคา 9,200 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
17ค่าจ้างเหมาเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำบริเวณ ซอย 3 คลองห้วงโสม หมู่ 97,300ตกลงราคา1.  นายเฉลิม มาตรไตร
  - เสนอราคา 7,300 บาท
 นายเฉลิม มาตรไตร
  - เสนอราคา 7,300 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
18โครงการยกระดับถนนดินลูกรังซอย 15 หนองแฟบ หมู่ 819,400ตกลงราคา1.  นางสาวภัทราวดี ผ่านอ้น
  - เสนอราคา 19,400 บาท
 นางสาวภัทราวดี ผ่านอ้น
  - เสนอราคา 19,400 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
19โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำซอย 4 ไร่ปา - หนองคล้า หมู่ 3 และ โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านช่างหมา หมู่ 34,200ตกลงราคา1.  นางสาวภัทราวดี ผ่านอ้น
  - เสนอราคา 4,200 บาท
 นางสาวภัทราวดี ผ่านอ้น
  - เสนอราคา 4,200 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
20โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 7 ไร่ป่าใน หมู่ 87,600ตกลงราคา1.  นางสาวภัทราวดี ผ่านอ้น
  - เสนอราคา 7,600 บาท
 นางสาวภัทราวดี ผ่านอ้น
  - เสนอราคา 7,600 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
21โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าเรือเก่า หมู่ที่ 1176,000สอบราคา1.  หจก.สมพงษ์การโยธา
  - เสนอราคา 176,000 บาท
 หจก.สมพงษ์การโยธา
  - เสนอราคา 176,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
22โครงการขยายเขตประปาเนินเปราะ - สระไผ่ หมู่ที่ 4163,000สอบราคา1.  หจก.พี.นิมิตรก่อสร้าง
  - เสนอราคา 163,000 บาท
 หจก.พี.นิมิตรก่อสร้าง
  - เสนอราคา 163,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 ไร่ป่า - หนองไทร หมู่ที่ 3638,000สอบราคา1.  หจก.ส.ทนินทองการโยธา
  - เสนอราคา 637,500 บาท
2.  หจก.ตราดคอนกรีต
  - เสนอราคา 640,000 บาท
3.  หจก.สมพงษ์การโยธา
  - เสนอราคา 638,000 บาท
 หจก.ส.ทนินทองการโยธา
  - เสนอราคา 637,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1224,000สอบราคา1.  หจก.ส.ทนินทองการโยธา
  - เสนอราคา 224,000 บาท
 หจก.ส.ทนินทองการโยธา
  - เสนอราคา 22,400 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)วิธีซื้อ / จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1จ้างเหมาอยู่เวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัย เดือน มีนาคม 25564,656ตกลงราคา1.  นายบุญทัน แกล้วกล้า
  - เสนอราคา 4,656 บาท
 นายบุญทัน แกล้วกล้า
  - เสนอราคา 4,656 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรับผิดชอบงาน
2จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.เดือน มีนาคม 255611,466ตกลงราคา1.  นายสิรภพ ไกรฉวี
  - เสนอราคา 11,466 บาท
 นายสิรภพ ไกรฉวี
  - เสนอราคา 11,466 บาท
อาหารอร่อย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ
3จ้างเหมาปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มีนาคม 25565,340ตกลงราคา1.  นางสาวระย่อม กะยุตา
  - เสนอราคา 5,340 บาท
 นางสาวระย่อม กะยุตา
  - เสนอราคา 5,340 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
4จ้างเหมาประกอบอาหารกิจกรรมพบกลุ่มผู้สูงอายุ เดือน มีนาคม 2556 13,625ตกลงราคา1.  นายอุดร ไกรฉวี
  - เสนอราคา 13,625 บาท
 นายอุดร ไกรฉวี
  - เสนอราคา 13,625 บาท
อาหารอร่อย สะอาด ราคาเป็นกันเอง
5จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ป่วยเบาหวาน ประจำเดือน มีนาคม 25561,500ตกลงราคา1.  นายเพียร แก้มกระโทก
  - เสนอราคา 1,500 บาท
 นายเพียร แก้มกระโทก
  - เสนอราคา 1,500 บาท
อาหารอร่อย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ
6จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(001-44-0001)4,885ตกลงราคา1.  หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,885 บาท
 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ
  - เสนอราคา 4,885 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
7จ้างประกอบอาหารสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/562,500ตกลงราคา1.  นางบุญเกื้อ บุญเชิด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
 นางบุญเกื้อ บุญเชิด
  - เสนอราคา 2,500 บาท
อาหารอร่อย สะอาดและราคายุติธรรม
8จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ (018-55-0001)2,062ตกลงราคา1.  บริษัทคูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,062 บาท
 บริษัทคูโบต้าจันทบุรี จำกัด
  - เสนอราคา 2,062 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
9จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีพความสามารถผู้บริหาร1,000ตกลงราคา1.  นายสาคร สุขเย็น
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 นายสาคร สุขเย็น
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
10จัดหารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีพความสามารถผู้บริหาร45,000ตกลงราคา1.  อนุพาดทัวร์ จันทบุรี
  - เสนอราคา 45,000 บาท
 อนุพาดทัวร์ จันทบุรี
  - เสนอราคา 45,000 บาท
การบริการดี และราคายุติธรรม
11จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีพความสามารถผู้บริหาร1,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
12จัดจ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีพความสามารถผู้บริหาร7,650ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 7,650 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 7,650 บาท
อาหารอร่อย สะอาด และราคายุติธรรม
13จัดหารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษาดุงาน45,000ตกลงราคา1.  อนุพาดทัวร์ จันทบุรี
  - เสนอราคา 45,000 บาท
 อนุพาดทัวร์ จันทบุรี
  - เสนอราคา 45,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
14จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน1,000ตกลงราคา1.  ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
 ร้านวิรันทนาอาร์ต
  - เสนอราคา 1,000 บาท
การบริการดีและราคายุติธรรม
15จัดจ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน10,050ตกลงราคา1.  นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 10,050 บาท
 นางสาวสมนึก สิทธิบุศย์
  - เสนอราคา 10,050 บาท
อาหารอร่อย สะอาด และราคายุติธรรม

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
4. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด5. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
7. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด8. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด11. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด12. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
13. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด14. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด15. เรือนจำจังหวัดตราด
16. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด17. สำนักงานขนสังจังหวัดตราด18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด20. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด21. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
22. สำนักงานประมงจังหวัดตราด23. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด24. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
25. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด26. สำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดตราด27. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
28. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด29. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด30. แขวงการทางจังหวัดตราด
31. โครงการชลประทานตราด32. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด33. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด
34. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6 จังหวัดตราด35. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด36. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
37. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง38. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว39. สำนักงานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด
40. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด41. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด42. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด
43. ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด44. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด45. วิทยาลัยเทคนิคตราด
46. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด47. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด48. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด
49. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่50. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด51. บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
52. อำเภอเมืองตราด53. อำเภอเขาสมิง54. อำเภอคลองใหญ่
55. อำเภอบ่อไร่56. อำเภอแหลมงอบ57. อำเภอเกาะช้าง
58. อำเภอเกาะกูด59. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย60. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
61. เทศบาลตำบลคลองใหญ่62. เทศบาลตำบลบ่อพลอย63. เทศบาลตำบลแหลมงอบ
64. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง65. เทศบาลตำบลเขาสมิง66. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
67. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง68. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่69. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
70. เทศบาลตำบลตะกาง71. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ72. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
73. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน74. เทศบาลตำบลชำราก75. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
76. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋77. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด78. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
79. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง80. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี81. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
82. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต83. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต84. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
85. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ๋)86. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด87. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
88. เทศบาลตำบลหนองบอน89. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล90. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
91. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์92. เทศบาลตำบลเกาะช้าง93. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
94. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก95. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 
โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th 
Create by :: Aham@n & Amam@n