กรอบการประเมินผล
    การปฏิบัติราชการ
    ปี 2550

ความรู้เกี่ยวกับ
     เทคโนโลยี

กรอบคำรับรองการปฏิบัติ
     ราชการปี 2551

ติดตามการประชุมคณะ
     กรรมการบริหารงานจังหวัด
     ตราดแบบบูรณาการ
     (กบจ.ตร.) 

     สามารถดาวน์โหลดและรับทราบข้อมูลของจังหวัดได้ที่นี่


รานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552
 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
    ตรวจเยี่ยมจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2550

ภาพการตรวจเยี่ยม
  นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารราชการ
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ "ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
     ผู้สูงอายุเยาวชนและประชาชนในชุมชน"ภายใต้โครงการส่งเสริม
     การสร้างระบบบริการราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด
     (เพาะพันธุ์กล้าไม้กระถินเทพา)
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ
    “ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนสวัสดิการอาชีพผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนในชุมชน”
   “ข้อกำหนดจังหวัดตราดว่าด้วยมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2551
 “แผนปฏิบัติการสร้างความพึงพอใจและความผาสุกให้กับบุคลากร
     
จังหวัดตราด ประจำปี 2552 ” 

 นโยบายการกับกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดตราด ประจำปี 2553 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตราด ปี 2552 - 2555 
 สรุปผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของภาครัฐ
   สารตราด " เมืองสวรรค์แห่งตะวันออก" ฉบับพิเศษ
  ประเมินผลโครงการปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด
  นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบ 2550รอบ 6 เดือน
  คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 48
  คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 49
  คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 50
 คำรับรองการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2551


 แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง
 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน


 แบบแจ้งการใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (ข้อมูลหลักผู้ขายและข้อมูลสัญญา) แบบ 1
 แบบแจ้งการขอเบิกงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดที่ทำ PO ในระบบ GFMIS แบบ 2
 แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดที่ไม่ต้องทำ PO แบบ 3
 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด แบบ 6


   โปรแกรมคำนวณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 ต.ค. 2554

   ฟอนต์มาตรฐานข้าราชการไทย


 
 

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th