แผนที่จังหวัดตราด

               รู้จักเมืองตราด 

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา


                                                        

กล่องข้อความ: กิ่ง อ.เกาะกูด
กล่องข้อความ: กิ่ง อ.เกาะช้าง
กล่องข้อความ: อ.คลองใหญ่
กล่องข้อความ: อ.แหลมงอบ
กล่องข้อความ: อ.เมือง
กล่องข้อความ: อ.เขาสมิง
กล่องข้อความ: อ.บ่อไร่
 

       

Trat : Trat : Trat : Trat : Trat : Trat : Trat

จังหวัดตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเพียง 315 กิโลเมตรเท่านั้น โดยมีพื้นที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร นับเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อ.เมือง , อ.เขาสมิง , อ.แหลมงอบ , อ.คลองใหญ่ , อ.บ่อไร่ , อ.เกาะกูด และอ.เกาะช้าง

      จังหวัดตราด   เป็นจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ สุดด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ต่อจากจังหวัดจันทบุรี สันนิษฐานกันว่า "ตราด"เพี้ยนมาจากคำว่า "กราด" ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด และรอบเมืองตราดในสมัยก่อนนั้นก็มีต้น "กราด" ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระนเรศวรมหาราช "ตราด" มีชื่อในขณะนั้นว่า "บ้านบางพระ" ใน ร.ศ. 112 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสยอมยก ดินแดนจังหวัดตราดและเกาะช้างทั้งหมดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 ได้ยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณรวมทั้งเมือง ปัจจันตคีรีเขตรให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราด เกาะต่างๆ ตั้งแต่แหลงสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้น เป็นพระยาศรีเทพตำแหน่งปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทย ฝ่ายฝรั่งเศสมีมองซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็น หัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กระทำพิธีส่งและรับ มอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไป เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 ชาวจังหวัดตราดได้ถือเอาวันที่ 23 ของทุกปีเป็นวัน "ตราดรำลึก"

           ปัจจุบันจังหวัดตราด มีจุดบูมด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เกาะช้าง จนมีชื่อเสียงที่ติดหูและได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยละชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สถานที่ท่องเทียวและเกาะแก่งต่างๆดูเหมือนเริ่มจะขยายตัวด้านการท่องเที่ยวตามไปด้วย และจุดเด่นอีกด้านหนึ่งของจังหวัดตราด คือ ความเป็นเมืองค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา ทำให้มีเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่กรุงพนมเปญและประเทศเวียดนาม